همکاری طاقچه با مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین
کتاب هزارتوی حقیقت
اعلام نتایج جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین
مقاله فلسفه واقعیت دور تر از حقیقت است
جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین
متن های ماندگار ( آرزو ، امید )
متن های ماندگار کتاب متفاوت های مشابه